Ko ima pravo na umanjene cene komunalnih usluga

Odluka o ostvarivanju prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga u Kraljevu dobiće borci, imaoci boračkih legitimacija i članovi njihovi porodica kao i ratni vojni invalidi, porodice palih boraca  i umrli vojnih invalida koji su učestvovali u ratovima posle 17. avgusta 1990, doneta je na sednici Privremenog organa garada Kraljeva.

Tako će borci, imaoci boračkih legitimacija i članovi njihovih porodica imati 20% umanjene cene komunalnih usluga, dok će ostale navedene kategorje dobiti 50% umanjenja.

Koji su kriterijumi za sticanje prava na subvencionisane cene komunalni usluga?

– da je podnosilac zahteva imalac boračke legitimacije, odnosno da ima pravnosnažno rešenje o utvrđivanju statusa borca

– da imalac boračke legitimacije ima prijavljeno prebivalište, a raseljena i izbegla lica boravište na teritoriji grada Kraljeva, i to najmanje godinu dana pre momenta podnošenja zahteva za subvencioniranu cenu komunalnih usluga;

– da imalac boračke legitimacije stanuje na adresi stana, odnosno kuće za koju nepokretnost traži umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga;

– da imalac boračke legitimacije uredno izmiruje račune za komunalne usluge;

– da pravo iz ove odluke ne ostvaruje po nekom drugom osnovu.

Subvencionirana cena obuhvata komunalne usluge sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada.

Zahtev za ostvarivanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga podnosi imalac boračke legitimacije na propisanom obrascu Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva preko pisarnice Gradske uprave grada Kraljeva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1. očitana lična karta imaoca boračke legitimacije, ili kopija iste, odnosno kopija legitimacije izbeglih, odnosno raseljenih lica; kopija boračke legitimacije ili pravnosnažno rešenje o utvrđivanju

2.kopija boračke legitimacije ili pravosnažno rešenje o utvrđivanju statusa borca

3. kopija poslednjeg računa za komunalne usluge izdata od strane pružaoca usluga;

4. potvrda od strane pružaoca usluga da korisnik komunalnih usluga nema neizmirenih obaveza prema pružaocima usluga

Da imaoci boračkih legitimacija žive u objektu za koji se traži umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga dokazuje se računom koji glasi na korisnika usluga ili člana njegove porodice, odnosno ugovorom o zakupu ili nekim drugim dokumentom (adresa iz lične karte), kojima se potvrđuje da se imalac boračke legitimacije nalazi na adresi za koju se zahteva priznavanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga.

Korisnik komunalnih usluga je u obavezi da u potpunosti izmiri obaveze po računima za komunalne usluge, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova korisnik će dobiti rešenje o pravu na subvencioniranu cenu komunalnih usluga sa rokom važenja od jedne godine, a novi zahtev se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja.

U Odluci o pravu na subvencionisanu cenu komunalnih usluga porodicama ratnih vojnih invalida, palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine precizirano je da iznos subvencije u visini od 50% cene usluga ostvaruje korisnik komunalnih usluga ukoliko član njegove porodice ostvaruje:

1. prava kao ratni vojni invalid koje je ostvario kao učesnik oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i za vreme agresije NATO snaga na SRJ;

2. prava porodice palih boraca koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i umrlih ratnih vojnih invalida.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.