Ko sve ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i na koji način građani mogu da je dobiju

Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ko je nadležan za pružanje ove usluge, šta sve ona obuhvata, da li žrtve nasilja moraju da ispune materijalni uslov…? Odgovori na ova i druga pitanja, kao i uputstvo kako ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć nalaze se na sajtu www.pravneinformacijezazrtvenasilja.rs

Iako se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primenjuje od oktobra 2019. godine, mali broj građanki i građana je upoznat sa ovim pravom, a još manji broj onih koji ispunjavaju uslove propisane zakonom, koristi to pravo. Zato je udruženje Fenomena, koje se bori protiv rodno zasnovanog nasilja i za osnaživanje žena,pokrenulo sajt www.pravneinformacijezazrtvenasilja.rs.

 Platforma se prvenstveno obraća žrtvama nasilja u porodici, ali mnoštvo korisnih informacija mogu da nađu i svi drugi građani zainteresovani za besplatnu pravnu pomoć.

U rubrici Najčešća pitanja nalaze se objašnjenja koja služba je nadležna zapružanje besplatne pravne pomoći, šta obuhvata besplatna pravna pomoć, a šta je pravna podrška, kako napisati zahtev, šta je potrebno od dokumenata.

 Za žrtve nasilja u porodici važno je da znaju da prema članu 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći imaju pravo na ovu uslugu bez obzira u kakvoj su materijalnoj situaciji, kao i da takvo pravo ima dete o čijem se zakonskom pravu, obavezi ili interesu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti.

Građani koji nisu našli odgovore na sve što ih interesuje o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć, na sajtu mogu da postave pitanje, anonimno i besplatno, a odgovor će dobiti od advokata. Ovo su neki od odgovora.

Osim pojašnjenja zakona, na sajtu se nalazi i obrazac zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći, a u rubrici Pomoć po gradovima su adrese, brojevi telefona i mejlovi oko stotinu službi za besplatnu pravnu pomoć u opštinskim i gradskim upravama širom Srbije.

Drugi deo rubrike Najčešća pitanja posvećen je pravu na zaštitu od porodičnogi drugog rodno zasnovanog nasilja. Tu su odgovori na pitanja koliko dugo policija može zadržati nasilnika, šta su hitne mere, ko ih donosi i koliko traju, šta je individualni plan zaštite i ko ga donosi, i ostale informacije koje mogu biti korisnežrtvama nasilja u porodici.

Pokretanje ovog sajta je deo projekta „Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje u Srbiji“, koji sprovodi udruženje Fenomena uz podršku UN Women (agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost), a finansira Evropska unija. Saradnici na projektu su pravni fakulteti u Kragujevcu, Beogradu (Union) i Novom Pazaru, kao i advokatske komore u Čačku, Kragujevcu i Beogradu.

Sprovedene su obuke za advokate, studente prava i ženske NVO, a u maju predstoji onlajn seminar i za službenike lokalnih samouprava koji pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.