Povećanje putničkog i kargo kapaciteta: Proširenje Aerodroma Morava kod Kraljeva

Na prostoru od oko 42.000 kvadrata planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa

Trenutno, aerodrom je tehničko-tehnološki opremljen za prihvat i opslugu vazduhoplova, putnika i stvari u javnom avio-saobraćaju, sa pristanišnom zgradom – spratnosti P+1 i ukupne BRGP oko 5.000 m2 – opremljenom za opslugu (dolazak i odlazak) jednog vazduhoplova čiji je kapacitet do 189 putnika.

Detaljnim urbanističkim planom Aerodroma Morava Lađevci na prostoru koji se pruža od trenutno izgrađenog kompleksa aerodroma pa prema objektu AKL-a planira se izgradnja parkinga, tehničkog bloka, robno-transportne zone – kargo centra i pristanišnog platoa.

Prostor od oko 42.000 kvadrata

Predmetni prostor je neizgrađeno zemljište koji čini više katastarskih parcela KO Tavnik. Projektnim zadatkom, odnosno Urbanističkim projektom obuhvaćen je prostor od oko 42.000 m².

Planira se da navedeni objekti niskogradnje i visokogradnje na aerodromu budu opremljeni odgovarajućim sistemima: elektro-energetskim, protiv-požarnim, informacionim, telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim, sistemima za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, rasvetom, sistemima za kontrolu pristupa, daljinsko upravljanje i nadzor i drugim specijalizovanim sistemima neophodnim za funkcionisanje civilnog vazdušnog saobraćaja.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije, kao neophodan preduslov da bi aerodrom bio efikasan i funkcionalan vodiće se računa o integrisanosti postojećih i novih objekata, kao i objekata koji su međusobno funkcionalno zavisni.

Takođe, izradom tehničke dokumentacije, koncipiraće se mogućnost fazne izgradnje pojedinih celina, čime će se osigurati povećanje kapaciteta putničkog i kargo terminala i pratećih prostora za obavljanje poslova vezanih za prihvat i otpremu putnika, stvari i proširenje komercijalnih sadržaja.

Izgradnja u dve faze

Izvor: gradnja.rs

Projektno-tehnička dokumentacija se izrađuje tako da omogućava dobijanje odgovarajućih dozvola i shodno tome i izgradnju u 2 faze.

Prva faza obuhvata Vazdušnu stranu (Airside) sa dogradnjom pristanišne platforme na delu aerodromskog kompleksa koji je u nadležnosti privrednog društva „Aerodromi Srbije“ doo Niš od postojeće platforme prema objektu AKL-a.

Na Vazdušnoj strani planirana je i izgradnja tehničke platforme za aerodromsku opremu, kao i izgradnja ograde perimetra aerodroma, perimetarskog puta i drugih neophodnih saobraćajnica shodno stepenu izgrađenosti aerodromskog kompleksa u ovoj fazi.

Na Kopnenoj strani (Landside) predviđena je izgradnja i uređenje parkirališta za putnička vozila na delu katastarske parcele koja je po DUP Aerodroma Morava Lađevci definisana kao parkiralište.

U drugoj fazi izgradnje planira se izgradnja i uređenje celokupnog prostora prema važećoj urbanističko-tehničkoj dokumentaciji.

Izvor: gradnja.rs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.