Nastavak komasacije u Samailima i Mrsaću

Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samaila i Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će Potkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja nastaviti sa utvrđivanjem faktičkog stanja u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samaila i Mrsać, grada Kraljeva.

Poslovi utvrđivanja faktičkog stanja biće obavljani od 10.10.2022. do 10.04.2023. godine u prostorijama Gradske uprave grada Kraljeva (srednji ulaz, sala 3).

Radno vreme Potkomisije je od 07.00 do 15.00 časova.

Pozvana lica koja poseduju isprave (ugovor, pravnosnažnu sudsku odluku, odluku nadležnog organa, ostavinsko rešenje), koje do sada nisu uknjižene u katastar nepokretnosti, dužna su da iste dostave Potkomisiji za utvrđivanje faktičkog stanja kako bi se utvrdilo pravo na nepokretnosti. Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu za utvrđivanje faktičkog stanja, smatraće se da ne osporava podatke upisane u list nepokretnosti i oni će kao takvi biti korišćeni u postupku utvrđivanja faktičkog stanja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.