Ovde možete preuzeti boračku legitimaciju

Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek poslova boračko-invalidske zaštite poziva lica kojima je pravosnažnim rešenjem ovog organa priznat status borca da preuzmu svoju boračku legitimaciju.

Pravo na legitimaciju ima:

-borac;

-ratni vojni invalid;

-korisnik prava boračko-invalidske zaštite (mirnodopski vojni invalid; civilni invalid rata; roditelj, supružnik i dete palog borca, vojnika umrlog ili poginulog u Vojsci, civilne žrtve rata, umrlog vojnog invalida i umrlog civilnog invalida rata).

Legitimacija se može preuzeti u kancelariji 312 (III sprat) Gradskw uprave u Kraljevu, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 036/ 306-089.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.