Delimično lišeni poslovne sposobnosti mogli bi imati biračko pravo

Izvor: Nova ekonomija/Nevena Petaković

Ukoliko se usvoje novi zakoni, lica koja su delimično lišena poslovne sposobnosti imaće pravo da biraju predsednika Srbije, narodne poslanike, ali i da sami budu birani na ove funkcije.

Predlog zakona o izboru predsednika u tekstu kaže da lice koje je delimično lišeno poslovne sposobnosti može da bira predsednika Republike osim ako sud rešenjem o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti nije utvrdio da je lice nesposobno da vrši izborno pravo.

U ovom predlogu zakona o izboru predsednika stoji i da pravo da bira i da bude biran za predsenika ima punoletni građanin Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, ili nije potpuno lišen poslovne sposobnosti.

Isto rešenje predlaže se i u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika, a koje kaže da licu kome nije sud utvrdio da je nesposobno da vrši izborno pravo, može birati kao i biti izabrano za narodnog poslanika.

Naime, u zakonu o vanparničnom postupku Vlada predlaže dopunu u članu u kom su sadržane odredbe a koje se odnose na dužnosti suda. U ovom slučaju bi sud na osnovu rezultata medicinskog veštačenja u rešenju kojim se lice delimično lišava poslovne sposobnosti morao da odredi vrstu poslova koje lice može samostalno preduzimati.

Predlog je i da se dužnost suda proširi tako da se u pomenutom rešenju, o lišavanju poslovne sposobnosti, na osnovu medicinskog veštačenja odredi i da li je lice sposobno da vrši izborno pravo.

Zakonska rešenja koja su još uvek na snazi predviđaju da pravo da bira predsednika Republike i narodne poslanike, kao i da bude biran na ove funkcije ima svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike.

„Predloženim rešenjem uklanjaju se sva ograničenja izbornog prava po osnovu intelektualnih teškoća i psihosocijalnog invaliditeta, odnosno srpsko zakonodavstvo se usklađuje sa ciljevima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom“, obrazloženje je ovog predloga zakona.

Izvor: Nova ekonomija

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.